Algemene Voorwaarden

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden en Privacy statement

Algemene voorwaarden Speechschrijversvakschool

Artikel 1: Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de Speechschrijversvakschool is een onderdeel van Renée Broekmeulen, Tekst en Training, kantoorhoudende aan de laan van Meerdervoort 448 te Den Haag en handelend onder Kamer van Koophandelnummer 27269634.
 1. Opdrachtgever/klant:
  1. elke particulier die bij de Speechschrijversvakschool een opleiding afneemt op basis van open inschrijving of
  2. elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij de Speechschrijversvakschool een incompany training.
 2. Incompany training: een training/opleiding die de Speechschrijversvakschool verzorgt voor een Klant in besloten kring, voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.
 3. Open inschrijving training: een training die openstaat voor de doelgroep.

Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van de Speechschrijversvakschool, alsmede op alle overeenkomsten tussen de Speechschrijversvakschool en de klant betreffende de volgende activiteiten/diensten:
 • het verzorgen van trainingen, opleidingen, masterclasses, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords,
 • het ontwikkelen en/of uitgeven van lesmateriaal, brochures, artikelen, wetenschappelijk onderzoek, (hand)boeken, beeld- en/of geluidsmateriaal, dan wel het verzorgen van publicaties in de ruimste zin des woords,

 

hierna te noemen ‘opdracht’.

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de Speechschrijversvakschool.
 2. Algemene inkoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij zij door de Speechschrijversvakschool schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3a: Totstandkoming van de opdracht

De overeenkomst tussen de Speechschrijversvakschool en de klant komt tot stand door:

 1. verzending door de klant van het digitale inschrijvings- of aanmeldingsformulier via de website van de Speechschrijversvakschool,
 2. schriftelijke bevestiging door de klant, van een offerte van de Speechschrijversvakschool,
 3. schriftelijke bevestiging door de Speechschrijversvakschool aan de klant van diens telefonische aanmelding of opdracht per e-mail, of van afspraken met een vertegenwoordiger van de Speechschrijversvakschool,
 4. mondelinge afspraken tussen de klant en de Speechschrijversvakschool.

Artikel 3b: Geldigheidsduur

 1. Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, gerekend vanaf de datum van verzending. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Annulering van de opdracht door de opdrachtgever

 1. De klant heeft het recht deelname aan of het gebruik van de opdracht te annuleren per e-mail of per telefonisch contact. Onder annulering wordt ook het verplaatsen van een opdracht verstaan. Consumenten hebben recht op 14 dagen bedenktijd, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. 
 2. Bij annulering door de klant worden door de Speechschrijversvakschool in rekening gebracht:
  1. alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn;
  2. alle kosten voor de uitvoering van de opdracht:
   –  100% van de kosten bij annulering binnen één maand voor aanvang van de activiteit;
   –  50% van de kosten bij annulering tussen één maand en twee maanden voor aanvang van de activiteit;
   –  0% van de kosten bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van de activiteit;
  3. alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie die in rekening zijn of worden gebracht conform de voorwaarden van de accommodatieverschaffer.

Betreft de activiteit een coachingsessie dan wordt door de Speechschrijversvakschool in rekening gebracht:

 • 100% van de kosten bij annulering 2 weken voor de aanvang van de coaching.

Artikel 5: Annulering van de opdracht door de Speechschrijversvakschool

 1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training met open inschrijving heeft de Speechschrijversvakschool altijd het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Reeds voldaan cursusgeld wordt binnen 30 dagen na annulering teruggestort op de rekening van de deelnemer/klant.
 2. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan zijn invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft de Speechschrijversvakschool het recht de werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

Artikel 6: Vervanging

De klant, dan wel de door de klant aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger kan in plaats van de aangemelde deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger in overleg een ander aan een dienst laten deelnemen, indien de substitutie aan de Speechschrijversvakschool wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de dienst. Vervanging na het begin van de dienst is niet meer toegestaan.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling door klant dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door de Speechschrijversvakschool aan te wijzen bankrekening.
 2. Bij deelname aan een open inschrijving training of workshop dient de klant de factuur voor aanvang van de training of workshop te voldoen.
 3. De reis- en verblijfkosten, alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan diensten artikel 2, lid 1a,1b en 1c, zijn in de hoofdsom / cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Bij incompany opdrachten dienen de verblijfkosten door de klant te worden voldaan aan de gekozen accommodatie.
 4. Indien klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de Speechschrijversvakschool gerechtigd, nadat hij klant tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de Speechschrijversvakschool, vanaf de vervaldag de klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incassokosten), die de Speechschrijversvakschool maakt als gevolg van de niet-nakoming door klant van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de klant.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van klant naar het oordeel van de Speechschrijversvakschool daartoe aanleiding geeft, is de Speechschrijversvakschool gerechtigd van de klant te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de Speechschrijversvakschool te bepalen vorm. Indien de klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de Speechschrijversvakschool gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de klant aan de Speechschrijversvakschool uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 8: Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door de Speechschrijversvakschool uitgegeven werken als omschreven in artikel 2 lid 1 sub d en e berust bij de Speechschrijversvakschool, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Speechschrijversvakschool zullen door de klant geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van de Speechschrijversvakschool, berust uitsluitend bij de Speechschrijversvakschool.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

 1. de Speechschrijversvakschool verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de klant.
 2. Assessments, coaching- en intakegesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de assessee, coachee of trainee daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 3. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan de Speechschrijversvakschool, en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.
 4. Daarnaast zal de Speechschrijversvakschool eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door de Speechschrijversvakschool zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de klant niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. de Speechschrijversvakschool zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de klant hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de Speechschrijversvakschool voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de Speechschrijversvakschool die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, aanvaardt de Speechschrijversvakschool voor die schade slechts aansprakelijkheid indien deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering is gedekt én voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 5.000,00.
 3. de Speechschrijversvakschool is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11: Klachtenprocedure

Klachten kunnen worden gestuurd middels het klachtenformulier dat via de website www.speechschrijversvakschool.nl opvraagbaar is.

 1. Klachten zullen worden afgehandeld binnen een termijn van 4 weken.
 2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld
 3. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar door de Speechschrijversvakschool
 4. De beroepsmogelijkheid bij de klachtenprocedure is in handen van een onafhankelijke derde. Het oordeel daarvan is bindend. Eventuele consequenties voor de Speechschrijversvakschool zullen binnen 2 maanden na uitspraak worden afgehandeld.

Als onafhankelijke derde is aangewezen de heer mr. F.G.W.M. Huijbers, Van Schie Advocaten, Berg en dalse weg 15, 6521JB te Nijmegen. 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen klant en de Speechschrijversvakschool waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de klant en de Speechschrijversvakschool waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.

 

Vastgesteld: 1 februari 2021

 

Privacy statement

de Speechschrijversvakschool vindt jouw privacy belangrijk. We doen het zoals het hoort, net zoals je zelf behandeld zou willen worden.

We verzamelen wél persoonsgegevens van je, maar zorgen dat die afgeschermd blijven voor derden. Uiteraard verkopen we jouw gegevens niet door. En als we contact met je zoeken, vind je altijd een makkelijke mogelijkheid om je af te melden.

Hieronder vind je een uitgebreidere versie van onze privacyregels.

Persoonsgegevens bij inschrijving

Als je inschrijft voor één van onze trainingen, vragen we je om je persoonsgegevens. We hoeven niet alles van je te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om je deelname zo goed mogelijk te regelen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

 • Voor-en achternaam:  Zodat we weten hoe we je mogen begroeten.
 • E-mailadres: Daar sturen we niet alleen trainingsinfo naartoe, maar we houden je na afloop ook graag scherp.
 • Mobiel telefoonnummer: Alleen voor onduidelijkheden / noodgevallen of last minute wijzigingen.
 • Functie (optioneel):
 • Geslacht (optioneel):
 • Postadres: Dat gebruiken we o.a. voor ‘fysiek trainingsmateriaal, boeken, certificaten etc. Maar we gebruiken het heel sporadisch.
 • Bedrijfsnaam en adres: zodat we de factuur goed kunnen adresseren.
 • Deelnamehistorie: zodat we je nog beter kunnen adviseren over toekomstige trainingen.

Verder gebruiken we jouw gegevens voor het volgende:

 • Mailings ‘blijf op de hoogte’: iedere paar weken een overzicht van komende activiteiten van de Speechschrijversvakschool, maar alleen als je je er op hebt geabonneerd via onze site, of als je dat op een evaluatieformulier hebt aangegeven.

Op ieder gewenst moment kun je je daar ook weer voor uitschrijven.

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Laat het ons weten per post of e-mail.

Soms moeten we bepaalde factuurgegevens blijven bewaren voor de Belastingdienst, maar uiteindelijk is dat ook niet langer dan 10 jaar.

Derden

Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

Bewaringstermijn

We bewaren je gegevens niet langer dan jij wenselijk vindt. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Na het deelnemen aan onze trainingen krijg je nog tips over onderwerpen die voor jou interessant zijn. Maar als je dat niet wil, schrijf je met één klik uit en worden je gegevens verwijderd. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op.

 

Vastgesteld: 1 februari 2021

 

Coaching Renée Broekmeulen icoon 1200x1200